Vzdelávacie materiály

V tejto časti budú priebežne zverejnené materiály s environmentálnou problematikou, kde autormi budú učitelia ENV, GEG, BIO, CHE, FYZ (k problematike s obsahovým štandardom environmentálneho programu školy). Tieto prednášky sa v budúcnosti zverejnia aj v anglickom jazyku.

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova

Svet okolo nás sa neustále mení. Už dávno sa vymanil zo starých poučiek. Globálne vzdelávanie prináša do vzdelávania hodnoty, umožňuje vidieť prepojenia medzi globálnymi a lokálnymi javmi ako v prírode, tak i spoločnosti. Podporuje kritické myslenie, efektívnu prácu s informáciami, prepája teóriu s praxou a učenie sa so snahou o zmenu. Vzdeláva k demokratickému občianstvu.
Čítať viac...

Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy

V lokálnych podmienkach napríklad škôl môže byť žiackou aktivitou na uvedomenie si uvedených dôsledkov zmeny klímy jednoduchá výsadba pôvodných drevín v školských záhradách, starostlivosť o rastliny, sledovanie chodu teplôt a zrážok v jednoduchej domácej meteorologickej stanici, inštalovanej v areáli školskej záhrady a podobne. Čítať viac...

Štátna ochrana prírody v Slovenskej republike

Štátna ochrana prírody (ŠOP) v Slovenskej republike je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli v Banskej Bystrici. Pôsobí kompetenčne na celom území SR, manažuje 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí, regionálne centrum ochrany prírody a 13 sprístupnených jaskýň.ŠOP patrí do rezortu Ministerstva životného prostredia (MŽP) Slovenskej republiky.  Čítať viac...

Trvalo udržateľný rozvoj

Koncept trvalo udržateľného rozvoja vychádza z tézy, že, že na Zemi všetko so všetkým súvisí a zároveň, že tento vzťah nie je vždy vyvážený. Pre udržateľný rozvoj spoločnosti je nutné hľadať prienik medzi sociálnou, ekonomickou a ekologickou dimenziou tak, aby hospodársky a spoločenský pokrok nebol na úkor životného prostredia. Čítať viac...