Enviromentálna výchova v exteriéri

- vzdelávací enviromentálny program školy

O projekte

Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť Environmentálny program školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha.

Čiastkové ciele sú

 • implementovať tému Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha  do predmetu Environmentálna výchova a iných prírodovedných predmetov prostredníctvom praktických aktivít v rámci edukačného procesu a ďalších environmentálnych mimo vyučovacích aktivít,
 • vytvoriť metodické a učebné materiály pre žiakov a učiteľov na edukačnom portáli environmentálnej výchovy v elektronickej podobe k predmetu Environmentálna výchova,
 • environmentálne bádateľské aktivity v rámci terénneho výskumu so žiakmi prezentovať v revitalizovanej školskej záhrade ako exteriérovej učebne k vyučovaniu environmentálnej výchovy, geografie a biológie.

Environmentálne zámery školy na obdobie rokov 2022 -2024

 • pokračovať v tvorbe nových učebných materiálov, aktualizovať vytvorené materiály z predošlých období,
 • dopĺňať nové učebné materiály na edukačný portál, informovať o environmentálnych podujatiach a pod.,
 • sprístupniť elektronické materiály k predmetu Environmentálna výchova v anglickom jazyku,
 • pokračovať v revitalizácii exteriérovej učebne v školskej záhrade, ďalej vysádzať pôvodné dreviny, lúčne byliny, ovocné stromy a iné medonosné rastliny.

Tvorcovia

Učiteľský tím: PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Mgr. Soňa Krajčíková, RNDr. Milan Krajčík, Mgr. Katarína Bakičová, Mgr. Marián Pavlík, Mgr. Katarína Džízhalová
Žiacke tímy: žiaci III.B, III.D, V.OG v školskom roku 2020/2021

Motto školy

„Mysli globálne, konaj lokálne“.
„Správaj sa k prírode ako voči sebe“.

Ekokódex školy

1. šetri vodu a elektrickú energiu v škole a doma
2. zbieraj a využívaj dažďovú vodu
3. staraj sa o zeleň
4. separuj odpad, kompostuj bioodpad
5. využívaj recyklovaný papier
6. šetri papier, kopíruj na obe strany
7. chráň učebnice a školský majetok
8. správne vetraj
9. nehádž odpadky na zem
10. zníž spotrebu plastov
11. zníž spotrebu plastov
12. konzumuj zdravé jedlá
13. športuj, otužuj sa
14. do školy choď viac pešo a na bicykli
15. zapájaj sa do ekologických aktivít v škole i v meste

Prečo je enviromentálna výchova dôležitá

 • vzdeláva smerom k udržateľnému rozvoju spoločnosti, k úcte a ochrane životného prostredia,
 • vedie k rozvíjaniu zodpovednosti za zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
 • učí predchádzať vzniku environmentálnych problémov, riešiť lokálne problémy a prispieť k riešeniu globálnych problémov, je jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po dospelosť, rozvíjajúci sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho formách,
 • motivuje deti a mládež k pozitívnemu vzťahu a láske k prírode,
 • prebúdza záujem o svoje bezprostredné okolie a podnecuje k priamemu kontaktu s prírodou.

Vzdelávacie materiály

V tejto časti budú priebežne zverejnené materiály s environmentálnou problematikou, kde autormi budú učitelia ENV, GEG, BIO, CHE, FYZ (k problematike s obsahovým štandardom environmentálneho programu školy). Tieto prednášky sa v budúcnosti zverejnia aj v anglickom jazyku.

Žiacke enviromentálne aktivity

 • inštalovanie žiackej meteorologickej stanice v exteriéri (meranie teplôt, zrážok v školskej záhrade), 
 • zisťovanie chemických vlastností pôdy z rôznych lokalít okolia školy,
 • skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín (zavlažovanie rastlín dažďovou vodou, destilovanou vodou, vodou z vodovodu, vodou z rieky a potoka),
 • výsadba stromčekov a kríkov v školskej záhrade, úprava terénu v školskej záhrade pred inštalovaním lavičiek,
 • iné aktivity.

Projekt je finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.