Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova

RNDr. Milan Krajčík

Svet okolo nás sa neustále mení. Už dávno sa vymanil zo starých poučiek. Globálne vzdelávanie prináša do vzdelávania hodnoty, umožňuje vidieť prepojenia medzi globálnymi a lokálnymi javmi ako v prírode, tak i spoločnosti. Podporuje kritické myslenie, efektívnu prácu s informáciami, prepája teóriu s praxou a učenie sa so snahou o zmenu. Vzdeláva k demokratickému občianstvu.

Včlenenie globálneho vzdelávania do vyučovania environmentálnej výchovy, etickej výchovy, vyučovania ďalších predmetov, akými sú geografia, občianska náuka a iné umožňuje skúmať globálne témy v v bezpečnom prostredí, v ktorom u žiakov sa  môžu formovať ich postoje k súčasnému životu, prostrediu, spoločnosti.

Podľa Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie je globálne vzdelávanie také, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení sa. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Na Slovensku je termín globálne vzdelávanie ako zastrešujúci princíp, ktorého súčasťou je globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie o problematike rozvojových krajín  a chudoby vo svete), environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte.Tematickú strechu definície globálneho vzdelávania by mal tvoriť koncept trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa tri piliere – ekonomický, sociálny a ekologický.

Koncept udržateľného rozvoja je zmes perspektív, vrátane ekologickej, prípadne environmentálnej, ktoré by mali byť v rovnováhe. Ak napríklad podceníme zmeny nášho životného prostredia (napr. globálnu zmenu klímy, vrátane extrémneho znečistenia klímy a oceánov), musíme rátať aj s dôsledkami v ekonomickej a sociálnej sfére. Patrí medzi ne napríklad aj masívna migrácia a narastajúce medzinárodné konflikty, ktoré súvisia s bojom o vyčerpateľné zdroje.

Všetky tri piliere trvalo udržateľného rozvoja, t. j. ekonomický, sociálny a ekologický, sú teda navzájom prepojené.

Zdroje:
Globálne vzdelávanie, 2012. Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016. https://globalnevzdelavanie.sk/narodna-strategia-pre-globalne-vzdelavanie-sr-na-roky-2012-2016/ 
[cit. 18.11.2021].
Globálne vzdelávanie, 2015. Učíme sa v globálnych súvislostiach. https://globalnevzdelavanie.sk/ucime-sa-v-globalnych-suvislostiach-5/ [cit. 18.11.2021].
MŠVVaŠ SR, 2021. Posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku. https://www.minedu.sk/zacala-sa-spolupraca-na-posilnenie-globalneho-vzdelavania-na-slovensku/ [cit. 18.11.2021].
PUTALOVÁ, L. a i. 2020. Globálne vzdelávanie v predmete geografia. 1. vyd. Bratislava : Človek v ohrození, n. o., 2020, 112 s. ISBN 978-80-89817-42-9.