Štátna ochrana prírody v Slovenskej republike

Mgr. Soňa Krajčíková

Štátna ochrana prírody (ŠOP) v Slovenskej republike je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli v Banskej Bystrici. Pôsobí kompetenčne na celom území SR, manažuje 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí, regionálne centrum ochrany prírody a 13 sprístupnených jaskýň.
ŠOP patrí do rezortu Ministerstva životného prostredia (MŽP) Slovenskej republiky. 

Činnosť ŠOP

 • starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny,
 • vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach,
 • zabezpečuje výkon stráže prírody,
 • plní funkcie chovnej a rehabilitačnej stanice, rieši problematiku hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchov,
 • vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín,
 • plní funkcie vedeckého orgánu SR pre CITES,
 • vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe a predkladá podnety,
 • vypracúva programy starostlivosti o chránené územia,
 • zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 • vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 • vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach,
 • vykonáva činnosti spojené so zabezpečením priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
 • prevádzkuje štátny zoznam osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
 • spravuje jaskyne a pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach,
 • spracúva odborné stanoviská v oblasti ochrany prírody,
 • vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny,

Organizácie, podriadené MŽP Slovenskej republiky:

 • Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica,
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
 • Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš,
 • Národná ZOO Bojnice,
 • Štátna ochrana prírody Banská Bystrica, 
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave,
 • Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.

Legislatíva

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
 • Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych druhov + prílohy,
 • Vykonávacia vyhláška MŽP SR k zákonu č. 170/2021 Z. z. + prílohy.

Zdroje:
MŽPSR, 2021. Podriadené organizácie MŽP SR. https://www.minzp.sk/kontrakty/ [cit. 23.11.2021].
ŠOPSR, 2021a. Základné informácie. http://www.sopsr.sk/web/ [cit. 23.11.2021].
ŠOPSR, 2021b. Logo ŠOPSR.  http://www.sopsr.sk/natura/ [cit. 23.11.2021].