Zisťovanie chemických vlastností pôdy v miestnom regióne

Aktivitu realizovali žiačky 3. ročníka. Cieľom bolo stanovenie pH pôdy a obsahu dusičnanov a dusitanov vo výluhu pôdy pomocou žiackej sady eko–lab kufríka. Použili vzorky pôdy zo školskej záhrady z rôznych miest, ktoré z hľadiska skúmaných vlastností porovnávali s univerzálnym substrátom.

Bádateľská činnosť pozostávala z vysušenia vzorky pôdy, jej váženia, prípravy vzorky miešaním, filtrácie výluhu, pridávania činidiel s konečným výsledkom získania sledovaných vlastností.Z aktivity žiaci pripravili projekt, ktorý prezentovali v rámci seminára z chémie.