Skúmanie vplyvu kvality vody na rast rastlín

Žiaci V. OG vysadili do piatich nádob po dve fazuľky do rovnakej pôdy. Nádoby umiestnili na okno triedy, čím zabezpečili rovnaké podmienky pre klíčenie a rast rastlín. 

Označili ich názvami, aby ich vedeli rozlíšiť a zavlažovali inou vodou. Mali k dispozícii vodu z vodovodu, dažďovú vodu, destilovanú vodu, vodu z rieky Nitry v Topoľčanoch a vodu z potoka Železnica, pretekajúceho obcou Prašice v okrese Topoľčany. 
Následne sledovali klíčenie a rast rastlín v jednotlivých nádobách. Výsledky pozorovaní zaznamenávali do tabuliek. Potom skúmali vplyv kvality vody na klíčenie a rast rastlín. Na základe analýzy údajov vypracovali projekt, s výsledkami ktorého oboznámili žiakov tried 1. ročníka, ktorí sa vyučujú predmet environmentálna výchova.